1. SAKTËSIA E INFORMACIONIT

Ne përpiqemi të jemi sa më të saktë që të jetë e mundur kur përshkruajmë produktet tona në www.toi-suisse.com; megjithatë, në masën që lejon ligji i zbatueshëm, ne nuk garantojmë që përshkrimet e produkteve, ngjyrat ose përmbajtja tjetër e disponueshme në www.toi-suisse.com të jenë të sakta, të plota, të besueshme, aktuale ose pa gabime.

2. PRONËSIA INTELEKTUALE

E gjithë përmbajtja e disponueshme në www.toi-suisse.com, duke përfshirë, por pa u kufizuar në tekst, grafikë, logo, ikona butonash, imazhe, klipe audio, përpilime të të dhënave dhe softuer, dhe përpilimi i tyre (“Përmbajtja”) është pronë e Innotain Suisse Sarl, prodhuesit të produkteve kozmetikë TOI Soins Naturels, partnerëve tanë, partnerëve tanë ose të licencuarve tanë, dhe mbrohet nga ligjet ndërkombëtare për të drejtat e autorit.

Markat tregtare, logot dhe shenjat e shërbimit të shfaqura në www.toi-suisse.com (kolektivisht, “Markat tregtare”) janë marka tregtare të regjistruara dhe të paregjistruara të Innotain Suisse Sarl, në Zvicër dhe vende të tjera, dhe mbrohen nga ligjet Zvicerane dhe ndërkombëtare për markat tregtare. Të gjitha markat e tjera tregtare që nuk janë në pronësinë tanë, anëtarët tanë, partnerët tanë ose të licencuarit tanë që shfaqen në www.toi-suisse.com janë pronë e pronarëve të tyre përkatës, të cilët mund të jenë ose jo të lidhur, ose sponsorizuar nga ne.

3. LICENCË E KUFIZUAR

Ne ju japim një licencë të kufizuar, të revokueshme dhe jo-ekskluzive për të hyrë dhe për të bërë përdorim personal të www.toi-suisse.com. Ju lutemi vini re se nuk mund të kornizoni ose përdorni teknikat e kornizës për të mbyllur www.toi-suisse.com ose ndonjë pjesë të saj pa miratimin tonë paraprak me shkrim.

4. LIDHJET E PALËVE TË TRETA

Ne nuk jemi përgjegjës për përmbajtjen e ndonjë faqeje jashtë faqes tanë në internet ose ndonjë faqeje interneti tjetër të lidhur me ose nga www.toi-suisse.com.
Lidhjet që shfaqen në www.toi-suisse.com janë vetëm për lehtësi dhe nuk paraqesin miratim nga ne, partnerët tanë ose partnerët tanë të përmbajtjes, produktit, shërbimit ose furnizuesit të referuar. Çdo lidhje që ju bëni, me ose nga ndonjë faqe jashtë faqes tanë në internet ose faqe të tjera interneti, është në rrezikun tuaj. Ne nuk jemi në asnjë mënyrë përgjegjës për shqyrtimin ose vlerësimin, dhe ne nuk garantojmë ofertat e faqeve jashtë faqes tanë në internet ose ndonjë faqe interneti tjetër të lidhur me ose nga www.toi-suisse.com, dhe as nuk marrim ndonjë përgjegjësi për veprimet, përmbajtjen, produktet ose shërbimet e këtyre faqeve, duke përfshirë, pa kufizim, deklaratat e tyre të privatësisë dhe termat dhe kushtet. Ju duhet të rishikoni me kujdes termat dhe kushtet dhe politikat e privatësisë të të gjitha faqeve jashtë faqes tanë të internetit dhe faqeve të tjera të internetit që vizitoni.

5. PËRFAQËSIMET DHE GARANCITË; KUFIZIMI I PËRGJEGJËSISË

JU BIENI DAKORD SE NE NUK DO TË JEMI PËRGJEGJËS, NËN ÇFARËDO RRETHANE, PËR ÇDO (a) VONESË TË HYRJES OSE NDËRPRERJE TË HYRJES NË www.toi-suisse.com; (b) MOSDORËZIM TË TË DHËNAVE, DORËZIM TË GABUAR, KORRUPTIM TË TË DHËNAVE, SHKATËRRIM APO MODIFIKIM TJETËR; (c) humbje ose dëmtim i çfarëdo lloji i shkaktuar si rezultat i marrëdhënieve ose pranisë së lidhjeve jashtë faqes në internet në www.toi-suisse.com; (d) virus kompjuterik, dështim të sistemit ose mosfunksionim që mund të ndodhin në lidhje me përdorimin tuaj të www.toi-suisse.com, përfshirë gjatë hiperlidhjes me ose nga faqet e internetit të palëve të treta; OSE (e) NGJARJE PËRTEJ KONTROLLIT TONË TË ARSYESHËM.

6. ARBITRAZHI DHE LIGJI I APLIKUESHËM

Çdo mosmarrëveshje që lind ose në lidhje me këto Terma dhe Kushte do të zgjidhet përfundimisht në përputhje me rregullat e arbitrazhit të Konventës Zvicerane Ndër-kantonale të Arbitrazhit, nga një Arbitër i caktuar në përputhje me rregullat e përmendura. Ligjet e Zvicrës do të rregullojnë procedurat e arbitrazhit. Arbitrazhi sipas kësaj dispozite do të kryhet në Qytetin e Fribourg, Zvicër. Arbitrazhi do të zhvillohet në gjuhën angleze.

TË PËRGJITHSHME

Ju pranoni dhe bini dakord që këto Terma dhe Kushte, përbëjnë marrëveshjen e plotë dhe ekskluzive midis nesh në lidhje me përdorimin tuaj të www.toi-suisse.com, dhe zëvendësoni dhe pushoni të gjitha propozimet, marrëveshjet ose komunikimet e tjera paraprake.

Ne rezervojmë të drejtën, sipas gjykimit tonë vetanak, për të ndryshuar këto Terma dhe Kushte në çdo kohë duke postuar ndryshimet në www.toi-suisse.com. Çdo ndryshim është efektiv menjëherë pasi të postohet në www.toi-suisse.com. Përdorimi juaj i vazhdueshëm i www.toi-suisse.com përbën pëlqimin tuaj për të gjitha termat dhe kushtet e tilla. Ne mund, me ose pa njoftim paraprak, të përfundojmë ndonjë nga të drejtat e dhëna nga këto Terma dhe Kushte. Ju duhet të pajtoheni menjëherë me çdo ndërprerje ose njoftim tjetër, duke përfshirë, sipas rastit, duke pushuar çdo përdorim të www.toi-suisse.com.